دفتر مرکزی سرویس فنی انبار
Trimpeks İth. İhr. Tur. ve Tic. A.Ş.
Sultan Selim Mah.
Yunus Emre Cd. No:1/11
34415, Kağıthane, Istanbul
Turkey

T +90 212 319 50 01
F +90 212 319 50 50
export@trimpeks.com

Trimpeks İth. İhr. Tur. ve Tic. A.Ş.
Sultan Selim Mah.
Yunus Emre Cd. No:1/11
34415, Kağıthane, Istanbul
Turkey

T +90 212 319 50 57
F +90 212 319 50 94
technicalservice@trimpeks.com

Trimpeks Medikal Çözümler
Akçaburgaz Mah.
Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
No:55 Ground Floor
Esenyurt, Istanbul Turkey

T +90 212 886 26 58
F +90 212 886 26 48
trimpeks@trimpeks.com

با ما ارتبات بر قرار کنید